Jübi telefony
+ 86-13377115825
Bize jaň ediň
+ 86-0771-2815551
E-poçta
hst@cenxihong.com

Biz hakda

“Guangxi Hengshitong Stone Co., Ltd.”

1993-nji ýylda döredilen “Guangxi Hengshitong Stone Co., Ltd.” senagat zynjyry we magdançylyk, daş gaýtadan işlemek, häzirki zaman logistika, import we eksport söwdasyny birleşdirýän, iri in engineeringenerçilik taslamalaryny we daşdan ýasalan dizaýny öz içine alýan önümçilik zynjyrydyr.Baş edara Hytaýyň Nanning sebitinde (Guangxi) erkin söwda synag zolagynda ýerleşýär;Önümiň görnüşlerine şular girýär: Akja ýapragy gyzyl G562, Sanbao gyzyl G563, ak G4418, gülgüne kenep, Haýtang gyzyl, Guilin gyzyl, künji çal, künji gara, Guangxi gara, gök öwüsýän, tokaý ýaşyl, Guangxi ak we ş.m.Topar 4 magdanda paý alýar: Maple ýapragy gyzyl kän, Sanbaohong kän, Hailang kän, Guangxi Zhima gara kän;Guangxi we günbatar Guangdongyň baý mineral baýlyklaryna esaslanyp, 100 million kub metre çenli ýokary hilli daş gorlary bar.32 sany daş gaýtadan işleýän merkez bilen, her ýyl bir million inedördül metr uly tagta, in engineeringenerçilik tagtasyny gaýtadan işlemäge ukyply ösen sanly, awtomatlaşdyryş enjamlaryny ornaşdyrmak.

about us

1993

Döredildi

32

Daş gaýtadan işleýän merkezler

25+

Tejribe

Biziň goşandymyz

Korporatiw jemgyýetçilik jogapkärçiligi, hengşitongyň durnukly ösüş strategiýasynyň aýrylmaz bölegidir.Hengşitong hemişe ekologiki ösüş, adamlaryň eklenjini üpjün etmek, kärhanalaryň artykmaçlyklaryny doly oýnamak, sosial ähmiýetli meseleleri çözmek we jemgyýete uzak möhletleýin goşant goşmak bilen gyzyklanýar.2020-nji ýylda döwletiň çagyryşyna işjeň jogap berip, tutuş jemgyýetiň garyplyga üns bermegi, garyplara ideg etmegi we kömek etmegi üçin oňat atmosfera döretmek üçin Mashan etrabynyň Jinçaý şäherçesi Jiaýa obasyna epidemiýanyň öňüni alyş materiallaryny sowgat berdi. garyplygy ýok etmek.2021-nji ýylda kärhana gündelik önümçilikde emele gelýän galyndy gaýalarynyň we guýruklaryň ikinji derejeli ulanylyşyny güýçlendirmek, geçirijilikli kerpiç şahasy zawodynyň gurluşygyna maýa goýmak, galyndy gaýalaryndan we guýruklaryndan doly peýdalanmak we bu hadysanyň soňuna çykmak üçin ünsi jemlär. galyndylary doldurmak we tötänleýin üýşmek.Mundan başga-da, ýerli işçiler üçin ýüzlerçe iş bilen üpjün edilmegini we ýerli ykdysadyýetiň ösüşine goldaw bermegini dowam etdirýär.

Adjustable sandbag Weight Lifting Ankle Wrist Wraps Weights01

Biziň artykmaçlyklarymyz

Ylmy dolandyryş, önümiň doly gurluşy we ösen önümçilik enjamlary bilen Guangxi Hengshitong topary in engineeringenerçilik taslamalary üçin standart we ajaýyp önümleri hödürläp biler.Şu güne esaslanyp we geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýan Guangxi Hengshitong bütewilik, hil we ýeňiş gazanmak ýörelgesini dowam etdirer we Guangxi daş senagatynda meşhur marka bolmak ugrunda tagalla eder.