Jübi telefony
+ 86-13377115825
Bize jaň ediň
+ 86-0771-2815551
E-poçta
hst@cenxihong.com

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Granitiň artykmaçlyklary näme?

Granit, ýeriň aşagyndaky magmanyň kondensasiýasy netijesinde emele gelen çuň kislotaly çig gaýadyr.Kyn, çydamly we saklamak aňsat.Howanyň çydamlylygy, poslama garşylygy, könelmegine garşylyk, suwuň siňdirilişiniň pesligi bilen.Reňk we ýalpyldawuk uzak wagtlap saklanyp bilner, tagtanyň üstüni saklamak aňsat we menek garşylygy güýçli.Açyk howada gurluşyk materialy hökmünde ajaýyp saýlaw.

Kompaniýa gyzyl daş öndürijimi?Şereketiňiz gyzyl granit öndüriji?

Hawa, HST 1993-nji ýylda döredilen, 115 gektar meýdany öz içine alýan, 30 ýyla golaý söwda tejribesi we önümçilik tejribesi bolan, iň oňat sarp ediş tejribesini berip biljek, salgylanma üçin mümkin bolan teklipleri berip biljek senagat we söwda integrirlenen kompaniýa.

Gyzyl granitiň gelip çykyşy nirede?

Guangxi, Hytaýda gyzyl granit öndüriji.Kompaniýamyzyň Guangxi-de öz känleri bar.Bizde gyzyl granit känleri bar, durnukly üpjünçilik, ýeterlik ätiýaçlyk, önümçilik, eltiş tizligi üçin sargytlar düzülip bilner.Gyzyl seriýalardan başga-da, çal we gara seriýaly granit bar.

Eltip bermek üçin näçe wagt gerek bolar?

Harytlary Wuzhou zawodyndan eksport edip, soňra bolsa kabul edilen ýerine geçirip boljak esasy porta ibermeli.Sebitde eltmegiň takyk wagtyny almak isleseňiz, telefon ýa-da Facebook arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

Granit düzülip bilnermi?

Productshli önümlerimiz özleşdirilip bilner, zerurlyklaryňyzy we özbaşdak işlenip düzülen çyzgylar bilen üpjün edilip bilner, islän daşyňyzy ýasap bileris.

Ululygyň gyşarmasy näme?

Galyňlygyň gyşarmasy 1-2㎜ aralygynda dolandyrylýar.

Önümiň gaplanyş usuly

Eksport önümlerimiz, adatça agaç gaplarda gaplanýar.Gaplamak güýçli we daşalanda daşyň çakyşmagyndan we zaýalanmagyndan gorap biler.Mundan başga-da, müşderiniň isleglerine görä agaçdan ýa-da agaçdan ýasalan gaplar hem bolup biler.