Jübi telefony
+ 86-13377115825
Bize jaň ediň
+ 86-0771-2815551
E-poçta
hst@cenxihong.com

Çal granit gödek mazar daşy

Gysga düşündiriş:

  • Söwda markasy:HST
  • Tagtanyň üstünde işlemek:gödek we oýma
  • Gelip çykyşy:Guangxi, Hytaý
  • Maslahat berilýän ulanyşlar:Bag mawzoleýi, umentadygärlik we mazar daşy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

(1) Reňki: çal, çal reňkli ak
(2) Dykyzlygy: 2.7g / cm3
(3) Halkara kody: G603

Granit kislotaly (SiO2> 66%) magmatiki gaýanyň içine girýän gaýa degişlidir, bu görnüşde iň köp ýaýran gaýa, esasan açyk et gyzyl, açyk çal, çal ak we ş.m. Orta däneli däne we inçe däne gurluşy, ullakan gurluş .Käbirleri ýukajyk gurluşlar, sferik gurluşlar, gneissiki gurluşlar we ş.m. Esasy minerallar kwars, kaliý feldspar we kislotaly plagioklaz, ikinji derejeli minerallar biotit, amfibol we käwagt az mukdarda piroksen.Magnit, sfen, sirkon, apatit, turmalin, florit we ş.m. goşmaça minerallaryň köp görnüşi bar, mazaryň öňünde ýa-da aňyrsynda gurlan we merhumyň atlary, başdan geçirmeleri we işleri bilen ýazylan ýadygärlik.Adamlaryň ölenleriň jaýlanan ýeri üçin ýadygärlik göteriji.

Adatça daş materiallardan, agaçdan, metaldan we beýleki materiallardan ýasalýar.Mazar daşlary amaly önümlerden medeni sungat eserlerine kem-kemden öwrülýär we olaryň wezipeleri, görnüşleri, dokumalary we bezegleri barha köpelýär.Meşhurlaryň mazar daşlary Huagang gaýasy we mermer ýaly ýokary hilli daşlaryň ulanylmagyna has köp üns berýär.Mazaryň daşynyň üstünde ölenleriň heýkelleri ýa-da mazar daşynyň ortasyna ýerleşdirilen ölenleriň heýkeljikleri bar.

Mazar daşy merhumyň maşgalasyny we merhemetini ýazmak üçin “hormat şahadatnamasyna” we bezege öwrüldi.

Çal granit, arhitekturanyň esasy reňkli daşy we oňat plastisitli granit daşlaryndan biri bolan çal daşdyr.Diňe synlap bolmaýar, öňünden aýdyp bolýar.Çal granitiň gödek ýüzi urlandan soň litiniň gabygyna meňzeş görnüşde emele gelýär.“Tombstone” ulanylanda, diňe bir ýeliň we ýagyşyň synagyna çydap bilmän, mazarlary bezemekde hem rol oýnap biler.

Mazar daşynyň häzirki stil dizaýny taýdan Europeanewropanyň mazar daşynyň sahylygy, ýapon mazar daşynyň näzikligi, koreý mazar daşynyň ýönekeýligi we.

Gündogar Europeanewropanyň mazar daşynyň kaşaňlygy.Mazar daşy sungatynyň köpüsi halkaralaşmagy goldap başlady.

Guangxi Hengtong daşy çig mal ätiýaçlyklaryna baý, birmeňzeş çyzyklar, reňk tapawudy ýok, gara öt we döwük, ýokary hasyl, kislota we aşgar garşylygy, poslama garşylyk, ýokary gatylyk, çydamly we owadan.Içerde we daşary ýurtlarda müşderiler ony gowy görýärler.

  • Gray rough surface tombstone03
  • Gray rough surface tombstone02
  • Gray rough surface tombstone01

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň